AV. ÖMER AÇIKEL

SARIKAYA Belediye BAŞKANI

Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel 

Sarıkaya ilçesi Selimli Köyü nüfusuna kayıtlı olan Av. Ömer Açıkel, 1980 yılında Yozgat’ta doğdu. Sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu, Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ni bitirdi. 2004 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Av. Ömer Açıkel, 2011 yılında MHP Sarıkaya İlçe Başkanı seçildi ve devamında MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi seçildi. 30 Mart 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Sarıkaya Belediye Başkanı seçilen Av. Ömer Açıkel 2019 yılı mahalli idareler seçimlerinde de yeniden Sarıkaya Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli olan Av. Ömer Açıkel Önder Alp ve Mehmet Tuğşad adlı iki çocuk babasıdır.

İÇ KONTROL

İÇ KONTROL

İÇ KONTROL  Bilindiği üzere Kamu mali yönetim sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 24.12.2003 tarih ve 25326 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun Mali yönetimimize yeni kavramlar getirerek,  hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, tahakkuk esaslı muhasebe, mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması, iç kontrol sistemi, etkin bir iç denetim ve dış denetim gibi ibarelere yer vermiştir İç kontrol sistemi; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilirliği, yürürlükteki mevzuata uyum, varlıkların korunması amaçları için makul bir güvence sağlamak üzere kullanılan bir yönetim aracıdır. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreç olması nedeni ile Kurum yönetici ve çalışanlarının iç kontrol konusunda temel teşkil edecek bilgiye sahip olması esastır. Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32.  Fasıl olan Mali Kontrol Faslı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında,  uluslararası standartlara uygun olarak iç kontrol sisteminin kurulması konusuna yer verilmiştir. Konu ile ilgili yasal ve idarî düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıyla 32. fasılda tarama süreci tamamlanmış ve 26 Haziran 2007 tarihinden itibaren de müzakere süreci başlamıştır. Bu fasılda müzakere süreci, öngörülen sistemin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamuda mali yönetim ve kontrol sisteminin büyük ölçüde yenilenmesini ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kanunla birlikte kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yeniden düzenlenmesi, iç kontrol sistemlerinin kurulması ve idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanması öngörülmektedir. Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir.