Sarıkaya Belediyesi

BELEDİYE ALACAKLARI HAKKINDA YAPILANDIRMA DUYURUSU

Geri

BELEDİYE ALACAKLARI HAKKINDA YAPILANDIRMA DUYURUSU

1 Ağustos 2022

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK 
BELEDİYE ALACAKLARI

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun ve ilgili tebliğin incelenmesi sonucu belediye alacakları yönünden Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı hususları aşağıda belirtilmiştir.

Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek Belediye Alacakları 

 • Ödeme vadesi 30/6/2016 tarihi ve önceki tarihlere ait olup ta borçlusu tarafından ödenmemiş olan:

 

 • Emlak vergisi,
 • Taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı
 • Çevre temizlik vergisi
 • İlan ve reklam vergisi
 • Eğlence vergisi,
 • Elektrik tüketim vergisi
 • Haberleşme vergisi
 • Yangın sigortası vergisi
 • Belediye harçları,
 • İsteğe bağlı olarak alınan belediye hizmetleri karşılığı tahakkuk etmiş olan ücretler,
 • Yol harcamalarına katılma payı
 • Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 
 • Su tesisleri harcamalarına katılma payı
 • Ecrimisil
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında tahsis edilen arsa ve bina bedelleri,
 • 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun kapsamında tahsis edilen arsa bedelleri,
 • Anılan borçlara ilişkin vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

 • Beyanname (bildirim) verme süresi 30/6/2016 ve önceki tarihlere rastlayan ancak   Kanunun yayımlandığı tarihe kadar beyannamesi (bildirimi) verilmemiş olan
 • Emlak vergisi,
 • Çevre temizlik vergisi
 • İlan ve reklam vergisi
 • Eğlence vergisi,
 • Elektrik tüketim vergisi
 • Haberleşme vergisi
 • Yangın sigortası vergisi 

beyannamelerinin (bildirimlerinin) 31/10/2016 tarihine kadar verilmesi halinde, ödeme vadesi 30/6/2016 tarihi ve önceki tarihlere rastlayan tahakkuk edecek olan vergiler ile bunlara ilişkin katkı payları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile vergi aslına ilişkin olarak hesaplanan ve ödeme vadesi 30/6/2016 tarihinden sonrasına rastlayan vergi cezaları,

6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar

6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden (yapılandırma şartlarını kaybetmemiş olan) ve bu Kanun kapsamına dahil olan belediye alacakları açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, kalan taksit tutarlarına konu belediye alacakları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6736 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılacaktır

Tecilli ve taksitli alacaklar 

6183 sayılı Kanunun 48’nci maddesi kapsamında borcu tecil edilerek taksitlendirmiş olan borçlular, istemeleri halinde henüz ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarlarından 6736 sayılı kanun kapsamında sayılan asıl borçları ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları (diğer feriler dahil) yönünden Kanunun ilgili hükümlerinden yararlanarak bu borçlarını yapılandırabilecektir.

 

Yapılandırmaya Tabi Olmayan Belediye Alacakları 

 • 2886 sayılı Kanun kapsamında belediyece satışı yapılan bina ve arsaların bedelleri, 
 • 2886 sayılı Kanun kapsamında belediyece kiraya verilen bina ve arsaların kira bedelleri, 
 • İlgili kanunlar uyarınca belediye encümeni veya belediye zabıtası tarafından verilen idari para cezaları, 
 • 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununun mükerrer 97’nci maddesinin  (b) fıkrası gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten belediyelere ödenmesi gereken paylar Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
 • Başvuru Süresi ve Şekli 

Belediyelere olan ve Kanun kapsamına giren borçlarını ödemek isteyen borçluların 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları belediyelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde ise belediyenin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Yapılandırmaya Tabi Belediye Alacağının Hesaplanması

Kanun kapsamında yer alan ve yukarıda anılan belediye alacağı asıllarına;
- vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine, 
- daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Yİ-ÜFE tutarı, alacak aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme faizi/gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Ödeme Süresi ve Şekli 

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit/peşin ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Borcun taksitle ödenmesi talep edilirse, asıl borç ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın toplanması ile yapılandırılan borcun

1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) Oniki eşit taksit için (1,105),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden yararlanılarak ödenmek istenmesi hâlinde, bu cezaların %50’sinin ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödenmesi gereken taksitlerin  ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Bu şekilde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

Yapılandırılan belediye alacağı tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Ancak, peşin ödeme indirimi ilk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamına karşılık yapılan ödemelere uygulanacağından, bu ödemenin ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte yapılması halinde peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

DİĞER DUYURULAR