Sarıkaya Belediyesi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Zekeriya AKCA

ekeriya AKCA. İmar ve Şehircilik Müdürü         İmar ve Şehircilik Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır.             İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği. 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri başta olmak üzere Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Afet Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,  Otopark Yönetmeliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler, Bakanlık, İlgili Bakanlıklar çerçevesinde olmak üzere;   İmar İşleri Birimi; Teknik Başkan yardımcısına bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürü sorumluluğunda,  3194 sayılı İmar Kanunu, Yönetmelikleri,  Otopark Yönetmeliği,  Afet Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası çerçevesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun parsellere imar durumu, imar durumuna uygun inşaat istikamet  rölevesi düzenlemek, kot-kesit vermek, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde, yapılara yapı izin ruhsatı vermek, ruhsat verilmiş yapıların uygunluğunu denetlemek ve yapılarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmeyen yapılara yapı kullanma izni ruhsatı (iskân) vermek   Ruhsat:   Temel, ilave kat ve tadilatlara ait mimari projeleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde onaylamak. Statik ve betonarme kontrolleri yaparak, gerekli harç ve ücretlerin alınmasını sağlayarak inşaat ruhsatı vermek İnşaat ruhsatından önce mevcut bina var ise yıkım ruhsatı düzenlemek. Suret proje, irtifak listesi, tasdik işlemlerini yapmak.   1.2) Yapı Denetim ve İskân : İnşaat ruhsatları verilen yapıların; 3194 sayılı İmar Kanununu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği denetlemek ve uygunluğunu sağlamak. Ruhsat ve eklerine uygun yapılmayanlar hakkında, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri göre işlem yapmak. Ruhsata tâbi olmayan basit tadilat ve tamir işlemleri ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca gerekli izni vermek ve takip etmek. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği ya da tamamının veya kısmen kullanılmasının mümkün bölümleri tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için yapı kullanma izni (İSKAN) vermek. Yapılarla ilgili şikayetleri ve olumsuzlukları değerlendirmek. Kat mülkiyeti ve fotoğraf tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak.   Harita : Hazırlanmış İmar Durumuna uygun Kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi için İnşaat İstikamet Rölevesini hazırlamak. İmar parselinde yapılacak binanın, proje müellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirlemek için Kot-Kesit Rölevesi hazırlamak. Mülkiyeti hisseli olan parseller ile kadastral parselleri, İmar Kanunu çerçevesinde imar planına uygun imar parseli haline getirmek. İmar durumuna aykırı olmayan durumlarda ilgisinin teklifi veya imar durumu gereği parsellerin birleştirilmesi veya ayrılması için Tevhit ve ifraza yönelik imar parsellerinin Encümene teklif belgelerini hazırlamak İşlemin sonuçlanması için Belediye Encümeni'nin onayı ve tapuya tescili için Tapu sicil Müdürlüğü’ne bilgi vermek. İmar Planı için revizyon yapmak. Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb. tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip plankote hazırlamak. Seçilen düzenleme sahalarının yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarını yapmak.   1.4) Yazışma : Gelen tüm evrakları kayıt defterine işlendikten ve numara verildikten sonra bilgisayara işlemek ve ilgili kişilere dağıtımını yapmak.. Belli zamanlarda yapılmış olan kayıtların karşılığı kapanmayan evrakların araştırmasını yapmak. İç ve dış yazışmaları yapmak. Müdürlükçe yapılan işlemlerin icmalini hazırlamak. Müdürlüğe ait demirbaş, kırtasiye ve basılı evrak alımlarını temin etmek. Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak. Her türlü Genelge, Bildiri Yönetmelik ve Başkanlık Emirlerini takip etmek. Saklamak, gerektiğinde ilgili personele sirküle etmek. Kişi kurum ve kuruluşlardan gelen tüm evrakları ilgili yerlere bilgi vermek. Belediye Meclisinde gündeme alınan evrakların gündem listesine göre takibini yapmak. Müdür ve bağlı Birim Amirince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek   1.5) UAVT : a)Ulusal adres veri tabanına göre ilçede yaşayan kişilerin adres güncelleme ve numarataj işlemlerini düzenlemeleri kontrol etmek.